شهرستان

مستقیم

عمومی

نمابر

ایمیل آدرس

سمنان

33325553

33332107

33344949

آدرس پستی : سمنان خیابان شهید باهنر،روبروی پارک 8 شهریور

 پست الکترونیک:  semnan@ivo.ir

شاهرود

32392050

32392095

32392096

32392051

آدرس پستی: شاهرود-خیابان تهران- بلوار شهید بهشتی روبروی ذوب آهن

 پست الکترونیک:  shahrood@ivo.ir

دامغان

35252250

35242238

35245857

آدرس پستی : دامغان خیابان شهید مفتح ، خیابان جمهوری

 پست الکترونیک: damghan@ivo.ir

سرخه

33615696

33613921

33615695

آدرس پستی : بلوار امام رضا(ع) جنب پارک زائر

 پست الکترونیک: sorkhe@ivo.ir

مهدی شهر

33621290

33622191

33627171

آدرس پستی:مهدی شهر ابتدای جاده مهدی شهر روان شناسی

 پست الکترونیک: mahdishahr@ivo.ir

آرادان

34542166

34542433

34542166

آدرس پستی : میدان امام رضا ( ع)

 پست الکترونیک:   aradan@ivo.ir

میامی

32623637

32623639

32622639

آدرس پستی : ابتدای جاده میامی شاهرود جنب دادگستری

 پست الکترونیک  mayam@ivo.ir

گرمسار

34224589

34225970

34223553

آدرس پستی :گرمسار - میدان معلم ابتدای خیابان کشاورز

پست الکترونیک  garmsar@ivo.ir :

آزمایشگاه مرکزی

33339975

33360374

33339975

آدرس پستی :سمنان خیابان شهید باهنر باهنر -4

 

لینک کوتاه