دکتر سمیه فقانی

رئیس اداره اداره تشخیص و درمان

تلفن تماس: 33447625  داخلی 229

 

همکاران:

خانم دکتر بینایی (شماره داخلی 235)

خانم دکتر صحافی (شماره داخلی 242)

آقای دکتر لشکری (شماره داخلی 226)

آقای پهلوان (شماره داخلی 226)

 

شرح وظایف اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای و طیور، زنبور عسل ،کرم ابریشم و آبزیان

1- تنظیم و تدوین برنامه های کنترلی و پیشگیرانه در خصوص مبارزه با بیماریهای طیور

۲- تنظیم و تدوین برنامه های کنترلی و پیشگیرانه در خصوص مبارزه با بیماریهای آبزیان

٣- تنظیم و تدوین برنامه های کنترلی و پیشگیرانه در خصوص مبارزه با بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم

۴- پیش بینی و پیگیری جهت تأمین میزان دارو ، واکسن و مواد بیولوژیک مورد نیاز

۵- نظارت بر انجام اقدامات اجرایی کنترلی و پیشگیرانه و زمانبندی شده امور مربوط به بیماریهای طیور، آبزیان ، زنبور عسل و کرم ابریشم

۶- ارائه برنامه و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه ای در راستای مبارزه و پیشگیری از بیماریها

۷- اجرا و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های ملی استانی و شهرستانی

۸- بررسی و نظارت بر ثبت اطلاعات در سامانه ... طیور، آبزیان ، زنبور عسل و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات عملکردی ثبت شده واحدهای پرورشی جهت ارائه راهکارهای عملیاتی

۹- ارزیابی عوامل عملکردی متناسب با برنامه های ابلاغی و پیشرفت کار و ارائه راهکارهای متناسب

۱۰- همکاری و هماهنگی و همچنین پیگیری جهت برگزاری برنامه های آموزشی- ترویجی متناسب با نیاز و مشکلات بهره برداران

۱۱- انجام سایر امور محوله

لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه تب مالت
اطلاعیه تب مالت

اطلاعیه تب مالت

توجه خاص به بیماری بروسلوز(تب مالت)

    لینک کوتاه