جناب آقای جواد یوردخانی

رییس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی

شماره تماس 33447825 داخلی 228

 

همکاران:

جناب آقای مصطفی دوستمحمدی (داخلی 243)

سرکار خانم شکرویان (داخلی 236)

سرکار خانم ایازی (داخلی 211)

جناب آقای احمد لشکریان (داخلی 213)

جناب آقای محمدعلی طاهریان (داخلی 245)

شرح وظائف:

۱- انجام کلیه امور مربوط به جذب نیروی انسانی

۲- انجام امور کارگزینی

۳- انجام امور رفاهی

۴- خدمات عمومی و پشتیبانی (نقلیه ، کارپردازی ، دبیرخانه ، بایگانی و خدمات و ...)

۵- انجام امور انبارداری

۶- نظارت بر اجرا و نظارت بر ضوابط حضور و غیاب

۷- انجام سایر امور محوله

لینک کوتاه