لیست اخبار صفحه :1
پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

دکتر سید مهدی خاتمی از بازدید بازرسین اداره کل دامپزشکی استان به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان آرادان از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان خبر داد:

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

دکتر سعید دهقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و کارشناسان دامپزشکی شهرستان از قصابیهای سطح شهر گرمسار در راستای تامین و توزیع بهداشتی گوشت قرمز خبر داد:

بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید بازرسین اداره کل دامپزشکی استان به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سرخه از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان خبر داد:

لینک کوتاه