دکتر حمیدرضا حسینی

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان دکتر حمیدرضا حسینی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447623-33447625-023

آدرس : سمنان- میدان مطهری- اداره کل دامپزشکی استان سمنان

 دکترحسن هاشم زاده

معاون سلامت دکترحسن هاشم زاده

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447624-33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

حمیدرضا قاسمیان

معاون توسعه مدیریت ومنابع حمیدرضا قاسمیان

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش مالی

شماره تماس : 33447874-33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

حسن آفاق

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی دام حسن آفاق

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر وحید قدس

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر وحید قدس

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 023-33447625

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر رحیم خالقیان

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر رحیم خالقیان

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 023-33447625

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر علی جاویدپور

رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان دکتر علی جاویدپور

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر مهدی اصغری قادی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دکتر مهدی اصغری قادی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس فاطمه بابائی

رئیس اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری مهندس فاطمه بابائی

تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

جواد یوردخانی

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی جواد یوردخانی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

نقی دوست محمدی

رئیس اداره امور مالی نقی دوست محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی مالی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس محمدمصطفی قادری

رئیس اداره برنامه وبودجه مهندس محمدمصطفی قادری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-مالی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

حمیده بنائیان

کارشناس مسئول حقوقی وارزیابی عملکرد حمیده بنائیان

تحصیلات : کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

فرامرز محمودیان

کارشناس مسئول روابط عمومی فرامرز محمودیان

تحصیلات : کارشناسی روابط عمومی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهدی قیومی

مسئول حراست مهدی قیومی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس محمد تقی  حیدریان

کارشناس مسئول نظارت برفرآورده های دامی-بازرس معتمد مهندس محمد تقی حیدریان

تحصیلات : کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان