دکتر حمیدرضا حسینی

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان دکتر حمیدرضا حسینی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447623-33447625-023

آدرس : سمنان- میدان مطهری- اداره کل دامپزشکی استان سمنان

 دکتر وحید قدس

سرپرست معاونت سلامت دکتر وحید قدس

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447624-33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس محمد تقی  حیدریان

معاون توسعه مدیریت ومنابع مهندس محمد تقی حیدریان

تحصیلات : کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

شماره تماس : 33447874-33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

حسن آفاق

کارشناس مسئول قرنطینه و امنیت زیستی دام حسن آفاق

تحصیلات : کارشناسی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر وحید قدس

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر وحید قدس

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 023-33447625

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر سمیه  فقانی

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر سمیه فقانی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 023-33447625

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر علی جاویدپور

رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان دکتر علی جاویدپور

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر علی قندالی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دکتر علی قندالی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس مریم  شریعت زاده

رئیس اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری مهندس مریم شریعت زاده

تحصیلات : کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

جواد یوردخانی

رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی جواد یوردخانی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

نقی دوست محمدی

رئیس اداره امور مالی نقی دوست محمدی

تحصیلات : کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی مالی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهندس محمدمصطفی قادری

رئیس اداره برنامه وبودجه مهندس محمدمصطفی قادری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-مالی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

حمیده بنائیان

کارشناس مسئول حقوقی وارزیابی عملکرد حمیده بنائیان

تحصیلات : کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

سعید حاجی عبدالرحیم خباز

سرپرست روابط عمومی سعید حاجی عبدالرحیم خباز

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهدی قیومی

مسئول حراست مهدی قیومی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان

دکتر علی  قندالی

بازرس معتمد دکتر علی قندالی

تحصیلات : دکتر حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 33447625-023

آدرس : سمنان-میدان مطهری-اداره کل دامپزشکی استان سمنان